Вещно право и строителство

Вещното право урежда обществените отношения по повод собствеността и нейното придобиване, държане, владеене, ползване и разпореждане. Законът за собствеността е този закон, който урежда правото на собственост и другите вещни права.

Правото на собственост е абсолютното и неограничено вещно право. Според Конституцията на РБ собствеността може да е публична и частна. В първия случай субекти на публичната собственост са държавата и общините. Субекти на частната собственост могат да са всички, посочени в Закона за собствеността.

Ограничените вещни права са вещните права върху чужда вещ. Такива са:

Правото на строеж – ограничено вещно право, представляващо правната възможност на едно лице да построи или придобие постройка върху чужд имот и да стане неин собственик.

Правото на ползване – ограничено вещно право, включващо правото да се ползва определена вещ, без да се променя съществено, като се ползват и добивите от нея. Разноските по ползването, вкл. и данъците и таксите за ползването се заплащат от ползувателя.

Сервитутните права – ограничени вещни права, наричани още „служещи“. При тях винаги има един господстващ и един служещ имот. Най-често срещан пример за сервитутно право е правото на преминаване.

Право на надстрояване и пристрояване – ограничено вещно право, което дава право на неговия носител да пристрои или надстрои съществуваща вече сграда и да стане собственик на пристроеното или надстроеното.

Покупката или продажбата на недвижим имот или на движима вещ е процес, свързан с воденето на преговори, провеждане на доста проучвания и проверки, изготвяне на документи. За да е успешно придобиването или продажбата Вие имате нужда от опитен адвокат.

Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори предоставя квалифицирани правни услуги, помощ и съдействие в следните случаи:

Придобиване на вещни права
 • Покупка на недвижим имот
 • Продажба на недвижим имот
 • Водене на преговори
 • Извършване на проверка на имота за ипотека, права на трети лица и други тежести
 • Извършва подготовка и проверка на всички съпътстващи документи – депозитно споразумение, предварителен договор нотариален акт
 • Съдействие и обезпечаване интересите на клиента при покупка с кредит
 • Помощ и консултиране при заплащане цената на имота – при и чрез отпускането на кредит, чрез банкови гаранции, при блокирана банкова сметка и др.
Извършване на справки в Имотния регистър за наличието на тежести върху имот
Представителство и съдействие в нотариалното производство
Придобиване право на собственост по давност
 • Нотариални актове по обстоятелствена проверка
 • Kонсултации по отношение на приложимите норми и законови процедури
 • Отказ от право на собственост
Право на ползване, право на строеж, сервитутни права
 • Водене на преговори и консултации при учредяване на ограничено вещно право
 • Договаряне на условията и параметрите на обезщетението. Дори и на този етап е изключително важно да не сте сами, а да бъдете консултирани и в преговорите да участва опитен адвокат.
 • Учредяване на вещното право – изготвяне на предварителен договор и подготовка на нотариален акт заедно с всички съпътстващи го документи
 • Обезпечаване и защита на правата Ви във всеки един етап от строителството и предаване на собствените Ви обекти, както и снабдяване на сградата с Разрешение за ползване
Владение
 • Владелчески искове
 • Добросъвестно владение
 • Недобросъвестно владение
Подобрения върху недвижим имот
Подготовка на предварителни договори
Съсобственост и разпределение на ползването на обща вещ
 • Доброволна делба
 • Съдебна делба
 • Договори за разпределение на реалното ползване на общия имот /общата вещ/
 • Иск за разпределение на реалното ползване на общия имот /общата вещ/
 • При продажба на идеална част от общ имот - оформяне на съгласие от другия съсобственик
Етажна собственост, общи части
Защита на правото на собственост
 • Ревандикационен иск – това е искът за собственост по чл. 108 от Закона за собствеността. Предявява се от невладеещия собственик /ищец/ срещу владеещия несобственик /ответник/. Ревандикационен иск може да предявите срещу лице, което без правно основание, без Ваше съгласие и противно на Вашата воля обитава имот, който е Ваша собственост. Такъв е случаят на наемател, чийто договор за наем е прекратен, а той отказва да напусне имота Ви. Такъв е случаят в който едно лице владее имота Ви и твърди, че той притежава право на собственост върху имота или просто отрича Вашето право на собственост.
 • Негаторен иск – това е иск за защита на собствеността, уреден в чл. 109 от Закона за собствеността. С негаторния иск собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право
 • Иск за определяне на граници
Вписвания
 • Съгласно Правилник за вписванията
 • Актове, подлежащи на вписване
 • Вписване на искови молби в предвидените от закона случаи

Помощ при проектиране и строителство /за строителни фирми/:

 • Юридически анализи и оценки на правния статус на недвижими имоти, включително извършване на пълна проверка на вещните права, на наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти
 • Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобивания на недвижими имоти
 • Консултиране и оказване на правна помощ при получаване на строителни книжа, както и на всеки етап от проектирането на сградата
 • Изготвяне на договори, свързани с проектантски услуги, строителство, с подизпълнители за изпълнението на отделни СМР и др.
 • Изготвяне и подаване на цялата необходима документация към компетентните органи във връзка с изграждането на сградата
 • Подготвяне на договори за строителство, за осъществяване на строителен надзор и мониторинг
 • Оказване на съдействие при получаването на различни разрешения свързани с вещните права и строителството

Съдействие при реализиране/продажбата на обектите в сградата /за строителни фирми/:

 • Изготвяне и сключване на предварителни договори
 • Поддържане на актуална база данни за продадени с окончателен договор обекти, за обекти с подписани предварителни договори, както и за свободни все още обекти
 • Проследяване на дължимите вноски от отделни купувачи, изготвяне на план за заплащането цената на отделните обекти и поддържане на актуална информация към всеки един момент
 • Изпращане на покани към купувачи, изпаднали в забава при заплащането на отделни вноски от договорената цена
 • Провеждане на преговори с купувачите и защита интересите на продавача
 • Предприемане на всички необходими действия по прехвърляне на имотите
 • Подготовка и оформяне на всички нужни за изповядване на сделката пред нотариус документи
 • Поддържане на цялостната документация във връзка с реализацията на една сграда /строеж/ и отделните обекти в нея /тяхната продажба на всички етапи от нея/

Консултации при управление на недвижими имоти:

 • Комплексни консултации, включващи и съвети за финансиране на проекти, свързани с придобиването и управлението на недвижими имоти
 • Изготвяне на договори за наем
 • Защита интереса на клиента при неизпълнение от страна на наемателя на задължения, произтичащи от договора за наем

Сподели в социалните мрежи:

Ако сте в чужбина и притежаване един или повече недвижими имота, които не използвате, а желаете да се възползвате от възвращаемостта на Вашата инвестиция, можете да сключите с нас договор за управление на имотите Ви.

Обслужваме както индивидуални граждани, така и корпоративни клиенти.

Ще Ви представляваме процесуално пред всички съдебни инстанции в случаите на оспорване на вещни права

Ако Ви е необходим опитен адвокат по вещно право или опитен адвокат в сферата на строителството, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.