Облигационно право

Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори осигурява квалифицирани консултации и услуги, както и съдействие по всякакви въпроси, свързани с Облигационното право или още какво е известно Договорното право.

Облигационните отношения се уреждат от основния закон – Законът за задълженията и договорите – ЗЗД. Те могат да договорни и извъндоговорни. Договорните отношения възникват на основание подписан между страните договор/сделка – прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, заем, изработка, дарение, продажба и други. Извъндоговорните отношения възникват на друго основание, като например: неоснователно обогатяване; водене на чужда работа; непозволено увреждане.

В дългогодишната си практика ние изготвяме различни видове граждански и търговски договори, както и договори, свързани с придобиването и управлението на недвижими имоти.

Натрупали сме значителен опит във връзка със събиране на забавени плащания по фактури, договори, запис на заповед и други.

Ако Ви е необходим адвокат по облигационно / договорно право или ако Ви е необходим адвокат за събиране на вземанията, спокойно можете да се доверите на знанията, индивидуалния подход и натрупания опит на екипа на Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори.

Предоставяме правни консултации, процесуално представителство и подготовка на документи и договори за следното:
 • Преддоговорни отношения – активно можем да участваме заедно с Вас при воденето на преговори с цел сключване на договор; в случай, че отсъствате или поради друга причина за Вашата невъзможност лично да участвате можем да водим преговорите и вместо Вас, като получавате подробен доклад за разменените намерения и постигнатите съгласия между страните
 • Изготвяне на депозитен договор /при недвижимите имоти/
 • Изготвяне на предварителен договор
 • Изготвяне на договори, анекси към тях за тяхното изменение и/или допълнение, както и прекратяването на договори
 • Изготвяне на договори в полза на трето лице. Даване вместо изпълнение
 • Прихващане на насрещни дългове /компенсация/
 • Прехвърляне на вземане – цесия
 • Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението. Виновна невъзможност за изпълнение на задължението. Забава на кредитора. Разваляне на двустранни договори
 • Общо право на задържане; Възражение за неизпълнен договор
 • Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението
 • Договорната отговорност; Неустойка, Задатък
 • Обезпечения на вземанията
 • Поръчителство; Ипотека
 • Залог
 • Договор за продажба
 • Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане
 • Договор за дарение
 • Договор за наем
 • Договор за аренда
 • Договор за изработка
 • Договор за заем
 • Договор за поръчка
 • Договор за възлагане на управление (мениджърски договор)
 • Договор за влог
 • Договор за дружество
 • Водене на чужда работа без поръчка
 • Непозволено увреждане, Неизбежна отбрана и крайна необходимост
 • Събиране на забавени плащания по договори, фактури и други
 • Изготвяне на нотариални покани и съдействие за получаване на обезпечителни заповеди
 • Събиране на вземания
 • Съдействие при издаване на заповеди за незабавно изпълнение
 • Предявяване на съдебни искове и вземания срещу дружества в несъстоятелност
 • Встъпване в правата на удовлетворения кредитор
 • Изготвяне на всякакви видове нотариални актове – договорна ипотека, подготвяне на нотариален акт за учредяване на право на строеж, нотариален акт за право на ползване; нотариален акт за прехвърляне на право на собственост
 • Прогласяване на нищожност на договори и сделки
 • Водене на дела при причинени вреди
 • Завеждане на дела при неоснователно обогатяване

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат по облигационно право, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.