Недвижими имоти

Ние имаме дългогодишен опит в сделките с недвижими имоти: покупко-продажба, дарение, учредяване право на строеж, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и всички други видове сделки. Нашият опит не е само в техническата подготовка на документите за прехвърлянето на имота, а е основан на съдебна практика и разрешаването на правните спорове и в съда. Ценното за всеки от клиентите ни е именно това, че със знанията и опита си защитаваме интересите му по най-ефективен и добър начин.

Опитът ни е не само в техническата подготовка на документите за прехвърляне на един имот, а и във воденето на преговори, в съставянето на договори /предварителен договор, депозитно споразумение, нотариален акт/, във всяка една стъпка, която клиентът ни има да измине, до последващата регистрация в Регистър БУЛСТАТ /ако е чужденец/ и деклариране на имота пред съответната данъчна служба.

Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори предлага пълен пакет юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България:
 • Съдействие и посредничество при търсене и предлагане на недвижими имоти по критерии на клиента
 • Внимателен анализ и проучване правното положение на недвижимите имоти, предмет на сделката
 • Проучване на вещно – правния статут на недвижимия имот и правото на собственост върху имота
 • Професионално водене на преговори и представителство пред трети лица в защита на Вашите права и законни интереси
 • Възможност за осъществяване на сделката без Вашето лично присъствие – чрез упълномощаване на адвокат от кантората ни за воденето на преговорите, за подписването на предварителния договор, за подписването пред нотариус на окончателния договор. Всеки от договорите първо се изготвя, обсъжда се с клиента, водят се преговори с другата страна и само след потвърждение от страна на клиента на окончателната му редакция договорът може да бъде подписан без Вашето лично присъствие, като при това са защитени максимално интересите и правата Ви
 • Правна помощ и съдействие при придобиване на недвижим имот или при разпореждане с недвижим имот и движими вещи
 • Изготвяне на предварителни договори и на нотариални актове за сделки с недвижими имоти, както и на всички придружаващи тези договори документи, при внимателен анализ на всички обстоятелства с правно значение и при пълна защита на защита права и законни интереси
 • Учредяване право на строеж /суперфиция/ – предварителни договори и нотариални актове
 • Договори за продажба на недвижим имот и задължение за строителство – предварителни и окончателни /нотариални актове/; Договори за строителство
 • Нотариални актове за дарение
 • Доброволна делба на недвижими имоти
 • Придобиване право на собственост върху недвижим имот по давност
 • Учредяване и заличаване на законна и договорна ипотека
 • Договор за наем или за аренда на недвижим имот
 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване
 • Съдействие и правна помощ при получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване
 • Консултация и участие в преговори с банки и кредитни институции при финансиране
 • Чуждестранни инвестиции в сферата на недвижимите имоти
 • Цялостно съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация
 • Правна помощ при промяна на статут на земеделска земя
 • Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти - спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат в сферата на недвижимите имоти, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.