Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие е процедура, с която се прекратява брака между двамата съпрузи поради непоколебимото съгласие на двамата за това. Това е най-леката процедура по прекратяване на брака и поради това безспорно е най-предпочитаната процедура за развод. Във всички случаи на развод обаче е необходимо да се премине през съдебно производство, в което съпрузите да представят на съда постигнатото между тях споразумение, а съдът да го признае и одобри.

Предимствата на развод по взаимно съгласие са безспорни и многобройни:

 • Бързина на съдебното производство - Разводът по взаимно съгласие протича и приключва много по-бързо отколкото разводът по исков ред. В повечето случаи отнема около месец, а понякога и по-малко
 • Липса на правна и фактическа сложност в производството – съпрузите предварително са постигнали споразумение, в което уреждат подлежащите на уреждане въпроси, явяващи се последица от прекратяването на брака им. Производството преминава само с едно съдебно заседание, като при това няма нужда от разпит на свидетели
 • Освен това за да се разведете по взаимно съгласие липсва условие за продължителност на брака до момента, както и не се изследват причините, довели до прекратяването на брака, съответно не се изследва вината на някой от съпрузите за настъпването на предпоставки за развода. По този начин не се изнасят на всеослушание факти и обстоятелства от личния и интимен живот на съпрузите
 • При развод по взаимно съгласие имате възможност в самия развод да уредите и имуществените си отношения /недвижими имоти, моторни превозни средства, движими вещи/, с което да си спестите последващи дела за делба. Това не е така при развода по исков ред. В случай, че съпрузите са придобили по време на брака си имущества, след разводът по исков ред неминуемо следва дело за делба. Хубавото на това да уредите в развода си по взаимно съгласие и имуществените си отношения е това, че с развода по взаимно съгласие, в който сте уредили имуществените си отношения, приключвате напълно и изцяло с личните и имуществени отношения с бившия си съпруг/-а
 • Държавните такси и адвокатския хонорар при развод по взаимно съгласие са значително по-ниски от тези при развод по исков ред. Можете да преминете през процедурата с участието само на един адвокат, за разлика от развода по исков ред, в който всеки от съпрузите трябва да е ангажирал свой доверен адвокат
 • И не на последно по важност място: при развод по взаимно съгласие съпрузите не влошават допълнително взаимоотношенията си, което в повечето случаи на развод по исков ред се случва; сами и по взаимно съгласие разрешават въпросите, касаещи тях двамата и родените в брака им деца, като това много често са деликатни въпроси и не се налага трето лице /съдът/ да разрешава тези деликатни въпроси, много често свързани със силни емоционални заряди от страна на двамата съпрузи. А и се казва, че:
  „Най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение!“

В обобщение на горното категорично може да се заяви, че разводът по взаимно съгласие е най-евтиният, бърз, удобен и щадящ начин за развод.

Какво е необходимо за развод по взаимно съгласие?

За развод по взаимно съгласие на първо място е необходимо двамата съпрузи да имат сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

Необходимо е двамата съпрузи да са постигнали споразумение по въпросите, явяващи се непосредствена последица от прекратяването на брака.

Необходимо е в единственото съдебно заседание и двамата съпрузи да се явят лично пред съда.

За да постигнете повечето преимущества на развод по взаимно съгласие и за да премине действително леко и без неочаквани обрати вашият развод по взаимно съгласие, трябва да се обърнете към добър бракоразводен адвокат. Именно адвокатът ви ще ви посъветва за вариантите на разрешаване на всеки от задължителните въпроси в споразумението, ще ви посъветва от гледна точка на своята дългогодишна практика как би било по-добре за бъдещите отношения между съпрузите и децата да бъдат уредени въпросите, които задължително са предмет на споразумението, ще ви помогне да стигнете до единодушие при уреждането на тези въпроси.

Какво включва споразумението при развод по взаимно съгласие?

Първата група въпроси, по които следва да се постигне единодушие в споразумението са тези, касаещи родените в брака деца, които все още не са навършили пълнолетие: кой от двамата родители ще упражнява преките грижи по тяхното отглеждане и възпитание, респективно местоживеенето на всяко от децата; режимът на лични контакти на родителя, който няма да упражнява преките грижи за децата, както и размерът на издръжката.

Втората група въпроси, по които съпрузите следва да се споразумеят касаят на кой от двамата съпрузи ще се предостави ползването на семейното жилище, дължат ли си съпрузите взаимно издръжка, какво ще е фамилното име на съпругата след развода /дали ще възстанови предбрачното си фамилно име или ще запази брачното си фамилно име; как ще се поемат разноските по делото.

В споразумението за развод по взаимно съгласие могат да се уредят и имуществени въпроси между съпрузите, касаещи разпределението между тях на имуществото, придобито по време на брака им. Това ще доведе до допълнителни разноски по делото, но пък ще спести воденето на последващо дело за делба, което със сигурност е свързано със значително по-високи разходи.

За да сте наясно какви са вариантите за разрешаване на различните въпроси, които трябва да бъдат включени в споразумението, е необходимо да се обърнете към опитен бракоразводен адвокат и с негова помощ двамата съпрузи да намерят най-оптималния в конкретната ситуация вариант за разрешаване на всеки от въпросите.

Как протича процедурата при развод по взаимно съгласие?

След като вече е постигнато споразумението между двамата съпрузи за развода им по взаимно съгласие, споразумението, заедно с други документи /в това число, но не само: молба до съответния компетентен съд, съобщение за прекратен граждански брак, удостоверението за сключен граждански брак /в оригинал/, удостоверението за раждане на детето /копие/, платежен документ за внесената държавна такса, се депозират пред съответния съд и съдът /според натовареността на графика си за съдебни заседания/ насрочва заседанието по делото. Съпрузите следва да се явят лично в съдебното заседание и да заявят своето взаимно и непоколебимо съгласие за развода, че поддържат споразумението, както и на други въпроси, поставени от съда. Ако споразумението съответства на Закона и защитава достатъчно интересите на ненавършилите пълнолетие деца, родени в брака, съдът се произнася с решение, с което допуска развода и утвърждава постигнатото споразумение.

Прочети повече за правна услуга по случай конкретната статия в семейното право

Често задавани въпроси при развод по взаимно съгласие:

Това означава, че двамата съпрузи следва да изразят съгласие за прекратяване на брака им. Решението за прекратяване на брака всеки от съпрузите да е взел обмислено и осъзнато, не резултат на моментно или временно настроение. Решението на всеки от съпрузите следва да бъде категорично и окончателно.

 • Удостоверението за сключен граждански брак /в оригинал/
 • Удостоверението за раждане на детето /копие/, за всяко от децата, родени по време на брака
 • Ако семейното жилище е собствено на някой от съпрузите или на двамата съпрузи – копие от нотариалния акт за него

Ако ще бъдат уреждани имуществени отношения за недвижими имоти:

 • Копия от нотариалните актове за всеки от тях
 • Кадастрална схема за всеки от апартаментите и скица за поземлените имоти
 • Удостоверение за данъчна оценка за всеки от имотите

Ако ще бъдат уреждани имуществени отношения за моторни превозни средства:

 • Копия на Свидетелство за регистрация, част І – за всяко МПС
 • Удостоверение за застрахователна стойност за всяко едно МПС

Това е жилището, в което семейството продължава да живее или в което жилище е живяло към момента на настъпване на фактическата раздяла между съпрузите. „Семейното жилище“ не означава, че собствеността е на двамата съпрузи. Семейното жилище може да е собственост на единия от съпрузите, придобито от него преди сключването на брака, може да е на родителите на някой от съпрузите, може да е на трето лице /апартамент под наем/.

Споразумението при развод по взаимно съгласие включва няколко групи въпроси:

Първата група въпроси, по които следва да се постигне единомислие в споразумението са тези, касаещи родените в брака деца, които все още не са навършили пълнолетие:

 • кой от двамата родители ще упражнява преките грижи по тяхното отглеждане и възпитание, респективно местоживеенето на всяко от децата
 • режимът на лични контакти на родителя, който няма да упражнява преките грижи за децата, както и размерът на издръжката

Втората група въпроси, по които съпрузите следва да се споразумеят касаят на кой от двамата съпрузи ще се предостави ползването на семейното жилище, дължат ли си съпрузите взаимно издръжка, какво ще е фамилното име на съпругата след развода /дали ще възстанови предбрачното си фамилно име или ще запази брачното си фамилно име; как ще се поемат разноските по делото.

В споразумението за развод по взаимно съгласие могат да се уредят и имуществени въпроси между съпрузите, касаещи подялбата между тях на имуществото, придобито по време на брака им. Това ще доведе до допълнителни разноски по делото, но пък ще спести воденето на последващо дело за делба, което със сигурност е свързано със значително по-високи разходи.

За да сте наясно какви са вариантите за разрешаване на различните въпроси, които трябва да бъдат включени в споразумението, е необходимо да се обърнете към опитен бракоразводен адвокат и с негова помощ двамата съпрузи да намерят най-оптималния в конкретната ситуация вариант за разрешаване на всеки от въпросите.

Цената на делото за развод по взаимно съгласие се формира от държавните такси за това дело и адвокатския хонорар

Държавните такси за завеждане на делото по взаимно съгласие са следните:

25 лева за завеждане на делото

40 лева – допълнителна държавна такса, която съдът определя с решението, съответно се дължи след края на делото

Ако се уреждат имуществени отношения, както и ако се присъжда издръжка на ненавършило пълнолетие дете – върху материалния интерес се заплаща 2 %.

Адвокатския хонорар се определя съобразно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Времето, в което адвокатът може да подготви и окомплектова документите за съда зависи в голяма степен от това колко време ще е необходимо на съпрузите, за да ги представят на адвоката. Когато в развода по взаимно съгласие се уреждат и имуществени отношения, на адвоката трябва да се представят и документите за собственост, както и скица и удостоверение за данъчна оценка за недвижимите имоти. Един добър бракоразводен адвокат с богат професионален опит може да се справи бързо с подготовката на необходимите за съда документи.

След като бъдат входирани в съда, ако съдът установи някакви недостатъци, оставя делото „без движение“, като дава указания за отстраняване на установените недостатъци. След като бъдат изпълнени указанията на съда се очаква насрочване на делото. Колко скоро слез входиране на документите ще се получат призовки за съдебното заседание, зависи от съда и от натовареността на графика за съдебни заседания. След единственото съдебно заседание, срокът за постановяване на съдебното решение е едномесечен.

Всички правила за развод по взаимно съгласие между български граждани важат за развода по взаимно съгласие между български гражданин и чужденец. Ако бракът е сключен в чужбина и до момента не е регистриран в България, подготовката на документите трябва да започне именно с това – с регистриране на брака в България. Всички останали правила намират приложение и в този случай. Чужденецът също трябва да се яви лично в съдебното заседание по делото, но в случай, че не говори и не разбира български език, трябва да му бъде назначен преводач на съответния език. Ако е налице уважителна причина, препятстваща личното явяване на чужденеца в съдебно заседание, трябва да има изрично специално пълномощно за бракоразводния адвокат, което да е с нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя, както и с апостил, както и да бъде представен и документ, доказваш наличието на уважителна причина за личното неявяване на чужденеца в съдебно заседание.

Ако някой от двамата съпрузи не се яви лично в съдебното заседание без да са налице уважителни причини за личното му неявяване, съдът прекратява делото.

Да има такава възможност, но само в случай, че адвокатът е снабден с конкретно пълномощно, пресъздаващо постигнатото между страните споразумение, с нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя, както и ако пред съда бъдат представени писмени доказателства за наличието на уважителни причини, препятстващи личното явяване на съпруга в съдебното заседание по делото.

В случай, че има родени в брака деца, които към момента на развода не са навършили пълнолетие, следва по делото да представи становище Дирекция „Социално подпомагане“.

Решението, с което съдът допуска развода и одобрява постигнатото между страните споразумение, уреждащо въпросите, явяващи се пряка последица от прекратяването на брака на двамата съпрузи, не подлежи на обжалване и влиза в сила към момента на неговото постановяване.

Сподели в социалните мрежи:

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.