Дело за родителски права

Въпросът за това кой от двамата родители ще упражнява родителските права спрямо детето се поставя в следните случаи:

  • При развод по исков ред или развод по взаимно съгласие
  • При настъпване на фактическа раздяла в двойката - когато родителите нямат сключен граждански брак, но от съвместното им фактическо съжителство е родено дете
  • При настъпване на промяна в обстоятелствата, при които преди това е било определено кой от двамата родители ще упражнява родителските права

Най-добре би било родителите да постигнат споразумение относно местоживеенето на детето, личните отношения с него и издръжката му. Ако не постигнат споразумение по тези въпроси обаче, спорът между родителите се разрешава съдебно. Завежда се дело за родителски права пред Районния съд по настоящия адрес на детето. Това са едни от най-често срещаните дела в сферата на Семейното право.

И в двата случая, и при постигане на споразумение за упражняването на родителските права, и при отнасяне на този въпрос за решаването му от съд, ви е необходим добър адвокат в Бургас с богат опит в сферата на разводите и делата за родителски права.

В случаите, когато двойката е сключила граждански брак, въпросите за родителските права и за издръжката за детето се решават в самото бракоразводно дело, без значение дали разводът е по взаимно съгласие или е по исков ред. Но ако преди това не е бил сключван граждански брак, тези въпроси се разрешават в отделно производство – в отделно дело за родителските права. Тези въпроси се разглеждат в отделно производство и когато се търси изменение на вече постановени мерки.

Понякога въпросите за родителските права и за издръжката за детето се оказват единствените, по които съпрузите при развод не могат да постигнат споразумение и в този смисъл липсата на споразумение по тези въпроси се оказва единствена пречка за развод по взаимно съгласие.

Делата за упражняване на родителските права са много често срещани в сферата на Семейното право, също толкова често колкото са и делата за развод. Типичната ситуация, в която се налага воденето на дело за упражняване на родителските права е раздялата / прекратеното фактическо съжителство на родители, които са нямали сключен граждански брак. Именно необходимостта да бъдат разрешени въпросите кой от тях ще отглежда детето и как и колко често ще се осъществяват срещите на другия родител с детето, налага воденето на дело за упражняване на родителските права. Към разрешаването на тези два въпроса се прибавя и третия въпрос – за издръжката на детето, която родителят, който не отглежда детето ще дължи за него.

Споразумение за родителски права

Когато родителите постигнат съгласие по всички въпроси, които Семейният кодекс изисква да бъдат уредени наред с това кой ще упражнява родителските права по отношение на детето, може да бъде изготвено споразумение. За изготвяне на споразумението потърсете правната помощ и съдействие на добър адвокат в Бургас с опит в сферата на бракоразводните дела и делата за родителски права. Той най-компетентно ще ви посъветва, основавайки становището си не само на теорията, а и на богатия си практически опит, по всички въпроси и детайли, касаещи упражняването на родителските права и издръжката, дължима на детето.

Адвокатът ще подготви молба от името на двамата родители и споразумението. Компетентен да разгледа делото е съдът по настоя адрес на детето. Въпреки, че въпросът се решава по споразумение, задължително трябва да се проведе открито съдебно заседание, в което се изслушват родителите, детето /ако е навършило 10 години/. Съдът взема предвид и становището на „Дирекция Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, както и може да събере и други доказателства с оглед изясняване на фактическата обстановка.

Това споразумение трябва да бъде одобрено от Съда като съответстващо на всички законови изисквания и като защитаващо интересите на детето. По делото се изисква и становището на Дирекция „Социално подпомагане“, което се изготвя след среща с всеки от родителите и посещението на социален работник в дома на всеки от тях. Именно след запознаване със становището на Дирекция „Социално подпомагане“, както и след като се увери, че постигнатото между родителите съгласие не само е в интерес на детето, но и като цяло споразумението съответства на законовите правила и норми, тогава Съдът утвърждава споразумението.

Дело за упражняване на родителски права

Ако не могат родителите да постигнат споразумение по всички въпроси, свързани с упражняването на родителските права, то тогава всеки от тях може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд. Компетентен да разреши правния спор за упражняването на родителските права е районния съд според настоящия адрес на детето. Много често иска за родителски права се съединява с иска за издръжката, дължима за малолетното или непълнолетното дете. Претенцията за издръжка може да бъде както за бъдещо време, така и за минало време, в случай, че дължащият издръжка родител не е заплащал такава за детето си или за целия период от момента на фактическата раздяла между родителите до момента на завеждане на делото за родителски права, или за част от този период.

При повдигнат пред съда спор относно упражняването на родителските права, съдът на първо място се ръководи от интересите на детето, свързани с правилното отглеждане и възпитание на детето, с пълноценното развитие на детето, създаване на полезни и положителни навици у детето. В хода на делото за родителски права Съдът възлага та Дирекция „Социално подпомагане“ да изготви становище след среща с всеки от родителите и посещение на дома на всеки от тях, с оглед установяване на материалните и жилищно-битовите условия, с които всеки от родителите разполага и е в състояние да предостави на детето за неговото отглеждане и възпитание.

Преди да се произнесе по въпроса кой от двамата родители ще упражнява родителските права, съдът изслушва всеки от родителите, а в случай, че детето е навършило 10 години, съдът изслушва и детето. Становището на детето не е определящо за съда, но е от значение.

За да предостави упражняването на родителските права на единия от двамата родители, съдът прави задълбочена преценка на множество фактори и обстоятелства, които имат правно значение и в своята съвкупност предопределят решението на Съда при избор на родител.

Прочети повече за правна услуга по случай конкретната статия в семейното право

Често задавани въпроси на адвокат за родителски права:

Все по-често съпрузите, които се развеждат, поставят въпроса за споделеното родителство, но то все още не е изрично законодателно уредена правна възможност. Съдът може да одобри споразумение, в което родителските права да се упражняват при условията на споделено родителство, но по принцип съдът следва дългогодишната си практика и традиция упражняването на родителските права да бъде предоставено на единия родител, който и да поеме отговорността. Само чрез споразумение родителите могат да уговорят съвместно упражняване на родителските права – т.нар. „споделено родителство“.

За да предостави упражняването на родителските права на единия от двамата родители, съдът прави задълбочена преценка на множество фактори и обстоятелства, по-съществените от които са:

Кой от двамата родители е полагал преките грижи по отглеждането и възпитанието на детето преди развода / фактическата раздяла. Под „преки грижи“ се има предвид обличане, хранене, водене на градина/училище и вземане от градина/училище, приспиване, разходки и други.

Кой от двамата родители има по-висок родителски капацитет – вземат се предвид възможностите за възпитание на всеки от родителите, образованието му, културата му, моралните му качества и въобще всички качества на личността му, както и начина, по който родителят ги проявява в отношението си към детето, какви отговорности и приоритети проявява съответния родител, съдейства ли или препятства срещите на детето с другия родител. Взема се предвид и желанието на всеки от родителите да упражнява родителските права.

Привързаността на детето към всеки от родителите – Съдът винаги взема предвид пола на детето и неговата възраст. Счита се, че майката е по-пригодна при отглеждането на момиче и е на равно с бащата пригодна за отглеждането на момче. Всеки конкретен случай обаче се преценява от съда според конкретните обстоятелства в него. Не са единици случаите, при които упражняването на родителските права се предоставят на бащата, заради сериозни родителски дефицити при майката /ако извършва психическо или физическо насилие над детето, в случай на ментално заболяване, създаващо опасност за здравето и живота на детето/.

Друг въпрос, който има значение при постановяване на съдебното решение за предоставяне упражняването на родителските права, са доходите на всеки от родителите. Този въпрос има значение, но то не е решаващо. Например, ако майката полага всички преки грижи по отглеждането и възпитанието на децата, това, че бащата е с по-високи от майката доходи, няма да го превърне в избор на съда. Ако и двамата родители полагат равностойни грижи към детето си, но единият родител няма доходи или има минимални доходи, а другият родител има високи доходи, то тогава въпросът за доходите може да се яви решаващ за съда при определяне на родителя, на когото да се предостави упражняването на родителските права.

Наличието на кръг от роднини или близки, на които родителят може да разчита да го заместят в грижите към детето при необходимост. На всеки му се налага да пътува в командировка или да остане понякога до късно на работа. Съвсем нормално е родителят, който упражнява родителските права, да поиска да излезе с приятели, да отиде с приятели на кино. Ето за такива инцидентни случаи е важно родителят да разполага с близък и доверен човек, който може да се погрижи за детето вместо него.

Социалното обкръжение на всеки от родителите, също е един въпрос, който съдът взема предвид при постановяване на съдебното решение. Изключително важно е сред какви хора живее след прекратяване на брака или след раздялата всеки един от родителите – роднини, близки, приятели. Този критерий е от значение, тъй като предопределя социалната среда, под чието въздействие ще попадне детето след постановяване на съдебното решение.

Битовите условия, с които всеки от родителите разполага и в които ще бъде детето след постановяване на решението, също са от значение.

Въпросът за вината, довела до дълбокото и непоправимо разстройство на брака, явяваща се причина и за самия развод, по принцип няма значение при определянето кой родител да осъществява упражняването на родителските права. От значение се явява обаче поведението, от което е направен извода за вината – дали се е отразило и дали може да се отрази върху отглеждането и възпитанието на детето. Във всички случаи на извършено от единият родител спрямо детето насилие /физическо или психическо/, както и на употреба / злоупотреба с алкохол и/или наркотици, съдът предпочита другия съпруг за предоставяне упражняването на родителските права.

След като имаме постановено от съда решение, след като същото е влязло в сила, всеки от двамата родители следва да изпълнява точно вменените му задължения. Родителят, на когото е предоставено упражняването на родителските права има задължението да предоставя детето за лични контакти с другия родител. Съдът приема, че в интерес на детето е общуването и с двамата родители и възприема негативно ограничаването от страна на единия родител възможносттта на детето да поддържа контакт и да се среща редовно и с другия си родител.

Ако все пак това Ви се случи и другият родител на детето осуетява или препятства срещите ви с детето, можете да потърсите защита както с образуването на едно изпълнително дело, така и с ангажиране на наказателната отговорност на другия родител по реда на чл. 182, ал. 2 от НК. Следва да се образува наказателно дело от частен характер, в което да докажете на съда отказа на другия родител да виждате детето си във времето, определено в съдебното решение за режим на лични контакти. Наказанието е пробация и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

Воденето на дело за родителски права /по исков ред/ не е възможно без адвокат. В хода на делото следва да докажете, че е в интерес на детето упражняването на родителските права да бъде предоставено на Вас според всички фактори и обстоятелства, които имат правно значение за съда при преценка на кой от двамата родители да предостави упражняването на родителските права. Всеки случай е специфичен спрямо останалите и само адвокат, който е запознат със спецификата на конкретния Ваш казус може да прецени шансовете Ви за спечелване на делото, както и да подготви защита, която да Ви защити по начин, по който естествено Вие самостоятелно няма как да направите.

В хода на делото за родителски права следва да се организира защитата Ви по възможно най-успешния начин, което Вие без адвокат няма как да направите. Това включва снабдяване с документи, подготовка на свидетели, това включва в хода на производството и доказателствени искания, касаещи трети лица или другата страна по делото. Представянето пред съда на всички тези осигурени документи, подготвени свидетели, доказателствени искания следва да стане не само в необходимите вид и форма, а и трябва да бъде по начин, по който най-ефективно да защитят Вашите силни страни и преимущества, както и в полза на справедливите Ви претенции.

При споразумението за родителски права всички документи се изготвят от адвокат. Необходимо е участието на адвокат, въпреки постигнатото взаимно съгласие, тъй като има детайли в задълженията на всеки от родителите, които ако не са уредени както е необходимо или ако са пропуснати, това ще доведе до конфликти и бъдещи дела.

В заключение на отговора: Делото за родителски права касае изключително много бъдещето на Вашето дете, както и Вашето и би било напълно безотговорно да поверите разрешаването на толкова важен въпрос в ръцете на адвокат без необходимите познания и опит в тази сфера на правото.

Минималният размер на издръжка на ненавършило пълнолетие дете представлява 1 / 4 от минималната работна заплата за страната.

Сподели в социалните мрежи:

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.